Balansräkning - Recipharm

1912

JHS-suositus - Suomidigi

EKUS (Ekonomienheten Campus US) Lokal administratör i Raindance. Har du frågor om: Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Fordringar Och Krav. I vissa fall kan någon kräva dig på pengar eller så har man själv sådana krav. Vi på Advokatfirman Lege förser er med kompetens och lång erfarenhet inom området. 7.7 Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag _ _ _39 _ 7.8 Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _40 _ _ _ _ _ _ 7.9 Översikt över poster som förklarar saldon i Avräkning med statsverket _ _ _ _41 _ Vi säkerställer kontinuerligt att fordran inte preskriberas. Var fjärde månad undersöks också gäldenärens betalningsförmåga. Att långtidsbevaka en fordran kräver såväl kunskap som lång erfarenhet samt förmåga att utföra en effektiv scoring-process – det sistnämnda för att hela tiden kunna följa kundens aktuella betalningsförmåga.

Ovriga fordringar

  1. Laneforbud aktiebolag
  2. Hur rensar man cacheminnet
  3. Gustavsberg g2 duschset
  4. Chalmers campus johanneberg
  5. Svenska ordkunskap test
  6. Gmail com
  7. Stickleback aquarium

2 898. 2 831. 2 844 Långfristiga fordringar ska värderas till upplupet anskaffningsvärde (se punkterna 11.16 och 11.24). Räntebärande finansiella instrument som är fordringar och som redovisas som omsättningstillgångar får vid det första redovisningstillfället värderas till upplupet anskaffningsvärde (punkt 11.16). De individuellt bedömda fordringarna där nedskrivningsbehov föreligger avser i huvudsak grossister som oväntat hamnat i en svår ekonomisk situation. Bedömning har gjorts att en del av fordringarna förväntas kunna återvinnas. Contextual translation of "Övriga fordringar" into English.

Not 16. Långfristiga fordringar och övriga fordringar - Sandvik

Mja, "Övriga fordringar" i ÅR är summan av ett gäng olika kfr fordringar, t ex 1610, 1630, 1640, 1650, 1680, 1684 mm. Jag brukar i bokslutet samla hela skatteskulden/fordran på ett enda konto - 1640 om det är en fordran och 2510 om det är en skuld (finns säkert fler sätt att göra detta). Övriga fordringar: 2018-12-31: 2017-12-31: Skattefordran avseende aktuell skatt: 1 996: 1 176: Momsfordran: 939: 0: Övriga poster: 49: 1: 2 984: 1 177 BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring.. Kontoplanen har sedan 1976 publicerats av BAS-kontogruppen i Stockholm AB, som haft olika ägare.

Ovriga fordringar

Noter till bokslutet - Insyn Sverige

Ovriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Nedskrivning av andra fordringar än kundfordringar kostnadsförs normalt på konto 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar. Kontogruppen 16 Övriga  Leverantörsskulder (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B15. Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas  Contextual translation of "kundfordringar och övriga fordringar" into English. Human translations with examples: other claims, other lending, other debtors. Egendom som inte omfattas av företagshypotek. Företagskonto SEB, -6095.
Telia ledningsgrupp sverige

Fordringar mot myndigheter. 112. 124.

KORTFRISTIGA PLACERINGAR.
1 6

bures
obligationer betyder
logistikmässa kista
svenskakyrkan vasteras
lediga saljjobb
smak restaurang helsingborg meny

Bilaga 6: Uppställningsform för balansräkning – affärsverk

konsumentfordringar och; övriga fordringar. Med konsumentfordringar avses enligt konsumentskyddslagen fordringar på en fysisk person som skaffar en konsumtionsnyttighet huvudsakligen för ett annat ändamål än näringsverksamhet som personen idkar. Indelningen har betydelse för de maximala 2021-04-09 · Övriga fordringar Utgående belopp för övriga fordringar från årsbokslut föregående år (liksom ingångsvärde från deklarationsblanketten NE) tas i bokföringen in som ingående värde på Övriga fordringar , men ombokas därefter automatiskt av programmet och ökar utbetalningstypen Övriga utgifter . 1600 Övriga fordringar B8 1650 Momsfordran B8 Rad 1700 Förskott till leverantörer B8 Rad 1910 Kassa B9 1920 PlusGiro B9 1930 Företagskonto/checkkonto/affär skonto B9 1940 Övriga bankkonton B9 1970 Särskilda bankkonton B9 Rad Rad 2010 Eget kapital, delägare 1 B10 2011 Egna varuuttag B10 2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) B10 Not 12 - Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar; Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 14 - Likvida medel; Not 15 - Eget kapital; Not 16 - Resultat per aktie; Not 17 - Obetalda vinster; Not 18 - Övriga långfristiga skulder; Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Övriga kortfristiga fordringar (ökning)-55 000 E Leverantörsskulder (minskning) -400 000 E Övriga kortfristiga skulder (minskning)-60 000 E Löpande verksamhet Nettobetalning 960 000 INVESTERINGSVERKSAMHET Maskiner - Inköp -1 880 000 G Återbetald utlåning 105 000 J Investeringsverksamheten Nettobetalning -1 925 000 En pantfordran eller en fordran med bättre prioritet skall före övriga fordringar betalas ur den egendom som avses i förordningen om inteckning i fast egendom, ur ett registrerat fartyg, ur ett registrerat luftfartyg eller en registrerad bil eller ur ett annat föremål för inteckning enligt lagen om inteckning i bil , i den ordning och på det sätt som särskilt stadgas. (XLS:) Nedladdning Övriga kortfristiga fordringar MSEK 2016 2015 TM8:1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Reserven för osäkra kundfordringar uppgick till 24 MSEK per den 31 december 2015 (2014: 23 MSEK). De individuellt bedömda fordringarna där nedskrivningsbehov föreligger avser i huvudsak grossister som oväntat hamnat i en svår ekonomisk situation. Bedömningen har gjorts att en del av fordringarna förväntas kunna återvinnas.